مسئولیت و سازندگی

من مسئولیت دارم در قبال این مردم و خودم

من مسئولیت دارم در قبال این مردم و خودم

مسئولیت و سازندگی
آخرین نظرات
نویسندگان

  هر چه کانون خانواده گرم تر باشد بچه ها با اعتماد به نفس بیشتری تربیت شده و برای والدین ارزش بیشتری قائل هستند و فرصت بیشتری برای رشد وشکوفایی دارند.

قوانین ثابت و قابل احترامی در خانه تعیین کنید وقتی کودک درک کند که مرزهای تعریف شده و خوبی وجود دارد یاد می گیرد که خودش را با شرایط وفق بدهد و به محدودیت ها احترام بگذارد.